O projektu

Český historický atlas je projekt řešený v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury ČR v letech 2016-2020.

Identifikační číslo projektu: DG16P02H010

Konsorcium příjemců

Příjemce-koordinátor: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Řešitelka: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Řešitel: doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Projekt vychází ze spolupráce Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové dějepisné kartografie, realizované v rámci Akademického atlasu českých dějin (2014) a dalších historickokartografických prací. Akademický atlas českých dějin získal řadu ocenění (mj. Magnesia Litera 2015).

Hlavní plánované výsledky projektu:

  • Elektronický mapový portál věnovaný českým dějinám v mezinárodních souvislostech, vytvořený jako webová mapová aplikace s využitím nejmodernějších technologií GIS. Bude obsahovat funkce pro interaktivitu uživatele s mapou (např. vyhledávání, propojení s texty a obrázky, kombinování vrstev, možnost exportu map).
  • Tištěný atlas českých dějin 20. století obsahující dějepisné mapy v mezinárodních souvislostech s důrazem na dosud nezpracovanou problematiku a aktuální témata pro současnou společnost. Soubor map bude doplněn textovými komentáři, grafy a vyobrazeními.

Na základě rozsáhlé rešeršní, archivní a výzkumné práce bude zpracovaná koncepce obsahového, metodického i technologického řešení projektu. Vzniknou dva hlavní soubory dějepisných map: k českým dějinám 20. století a k českým dějinám od počátku historické doby. Náročnou fází projektu bude příprava dat a tvorba autorských originálů map ve spolupráci historiků a kartografů, na níž naváže kartografické zpracování dat/map pro tištěné i webové mapy. V rámci projektu bude uspořádán rovněž workshop k teoreticko-metodologickým problémům tvorby a zveřejňování dějepisných map.