Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Obyvatelstvo – Národnostní poměry od 1900

Národnostní struktura českých zemí k roku 1935

Obyvatelstvo Československa po roce 1918 bylo složeno z českého, slovenského a německého etnika, spolu s dalšími národnostními menšinami. Při sčítání v roce 1930 zde žilo 14 730 000 obyvatel. Asi 65 % obyvatelstva tvořili Češi a Slováci, přibližně 23 % Němci, přes 5 % Maďaři, asi 3,5 % Rusíni, Ukrajinci a Rusové, kolem 1,3 % Židé a 0,6 % Poláci. Ve druhé polovině třicátých let narůstaly v německém prostředí nacionalistické tendence, které se objevily i na Slovensku. Mapa obsahuje data ze sčítání lidu v roce 1930 zobrazená pomocí izolinií a kartodiagramu, vytvořeného na základě kombinace teritoriálního a populačního principu.

Národnostní mapa Československa z roku 1933, in: Atlas Republiky československé (1935). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR.

E. WINKLER, Nationalitätenkarte der Sudetenländer: Böhmen, Mähren-Schlesien (1936). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR.

Literatura

Atlas republiky Československé. Praha 1935;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Holubec, S. – Močičková, J.: Zobrazování česko-německé národnostní hranice na mapách v období cca 1820–1940, Historická geografie 46/2, 2020, s. 263–320;
Národnostní diverzita na mapách českých zemí - kartografický obraz a realita: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/narodnostni-mapy-ceskych-zemi.ep/.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Národnostní změny v českých zemích po vysídlení německého obyvatelstva v roce 1946

Snahy o vyřešení problému národnostních menšin v poválečném Československu spolu s protiněmeckými tendencemi ve společnosti vyústily v odsun obyvatelstva německé národnosti. Zpočátku probíhal živelně (tzv. „divoký odsun“ spojený s násilnými akty proti Němcům), po mezinárodním schválení na postupimské konferenci organizovaně od ledna do listopadu 1946. Odsunuti byli především českoslovenští Němci z pohraničí, ale také z velkých měst s německou menšinou. V letech 1947–1948 došlo ještě k tzv. dodatečnému odsunu slučujícímu roztržené rodiny. Celkem odešlo z ČSR na 3 000 000 Němců, počet obětí odsunu je odhadován na 19–30 000. Po roce 1948 v ČSR z příslušníků německé národnosti zůstali jen antifašisté, lidé ze smíšených manželství a tzv. nepostradatelní odborníci, celkem asi 185 000 lidí.

Odsun německých obyvatel z Vítkova u Falknova (dnes Sokolova). Po poválečném odsunu byl Vítkov nově osídlen, přičemž většinu domů a hospodářství získali Češi a Slováci. Obec zanikla v souvislosti s plánovanou otvírkou uhelného lomu Michal. VÚA-VHA Praha

Literatura

Staněk, T.: Internierung und Zwangsarbeit. Das Lagersystem in den böhmischen Ländern 1945–1948. München 2007;
Arburg, A. von – Staněk, T. (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Dokumenty z českých archivů. Díl I, II/1, II/3. Středokluky 2010–2011;
Semotanová, E. ‒ Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. ‒ Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha, J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Národnostní struktura České republiky k roku 2011

Národnostně poměrně homogenní společnost se začala měnit teprve po roce 1989. Příliv cizinců zesílil zvlášť po vstupu do EU v roce 2004. Mezi nejpočetnější národnostní menšiny patří v České republice Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci. Mapa je zpracovaná na základě dat ze sčítání lidu z roku 2011, pracuje s úrovní obcí. Díky metodě izolinií pro podíl osob české, moravské a slezské národnosti na celkové populaci je možné porovnat změnu mezi roky 1930 a 2011. Národnostní struktura obyvatel je zpracována pro území obcí s rozšířenou působností.

Literatura

Přidalová, I. ‒ Pospíšilová, L. ‒ Nemeškal, J.: Národnost v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. In: Ouředníček, M. a kol., Atlas obyvatelstva. On-line. Dostupné z: http://www.atlasobyvatelstva.cz/ [ověřeno 12. 3. 2019]


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L