Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Hranice a regiony – Kraje a okresy po 1850

Hranice a regiony

Regiony v nepřetržitých proměnách

Prostorový dosah moci jednotlivých společenství a jimi ovládaných území, regionů, byl vždy omezen hranicemi. Ty jsou výraznou civilizační, historickou i geografickou proměnnou. Regiony různých řádů a velikostí a s nimi i jejich hranice se v prostoru a čase vyvíjejí a mění. Jejich vymezení ovlivňují aktuální geografické podmínky, ale především zájmy skupin obyvatelstva se společnými mocenskými, strategickými národními, hospodářskými, kulturními a jinými, často velmi specifickými pohnutkami. Tematika územního a územně správního vývoje je proto nesmírné obsáhlá. Hlavními mezníky územního a územně správního vývoje českých zemí jsou přelomové etapy české a československé státnosti a s nimi související zásadní proměny územního rozsahu a hranic. Patří k nim především počátky českého státu v 9. a 10. století, český stát za posledních Přemyslovců a za Karla IV., začlenění českých zemí do habsburské monarchie v roce 1526 a rozpad této monarchie (již jako Rakousko-Uherska) v roce 1918. Dočasný zánik naší státnosti v letech 1938-1945 i druhý nástup totality v roce 1948, snaha o reformu v roce 1968 a zejména návrat demokracie po roce 1989 jsou spojeny se změnami územních a společenských kontextů, které vyvolaly změny v územně správním uspořádání. Celkem tak jen v období moderní správy po roce 1848 proběhlo na území dnešního Česka 9 zásadních reforem územní správy. Měnící se regiony a hranice se staly i součástí regionální identity, často i jako regiony historické paměti, které se reprodukují jako součást našeho kulturního dědictví.

Tomáš Burda

Podkapitoly:

Politická a místopisná mapa Království českého Josefa Erbena z 2. poloviny 19. století. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Autoři

historici: Tomáš Burda, Zdeněk Měřínský, Jan Němeček, Eva Semotanová, Aleš Vyskočil, Josef Žemlička
kartografové: Tomáš Janata, Jiří Cajthaml, Petra Jílková, Pavel Seemann
digitální atlas: Tomáš Janata, Petra Jílková, Jiří Krejčí, Jitka Močičková, Eva Semotanová
kolektiv autorů

Literatura

Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha 2005, dotisk 2011;

Semotanová, E. – Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;

Burda, T.: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Praha 2016.

Související kapitoly:

HRANICE A ÚZEMÍ