Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Hranice a území – Raný novověk

Vznik habsburské monarchie v 16. století

Dějiny českých zemí jsou od počátku 16. až do počátku 20. století spjaté s existencí habsburské monarchie. Toto velké podunajské soustátí vzniklo roku 1526, kdy po nenadálé smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče téhož roku začal Ferdinand I. na základě tzv. vídeňské svatební smlouvy (1515) usilovat o český i uherský trůn; v obou případech byl zvolen králem. Habsburská monarchie tak představovala od svého vzniku rozsáhlé území, obývané mnoha národy, s velkými hospodářskými i kulturními rozdíly.

Střední Evropa na mapě Erharda Etlauba kolem roku 1500, orientovaná k jihu. Wikimedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 9. 3. 2021]. Prohlédnout mapu

Literatura

Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526‒1547 I/1‒2. Praha 1968‒1984;
Bůžek, V. a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku, Praha 2010;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

České země v habsburské monarchii v 17. a 18. století

Vnitřní vývoj habsburské monarchie směřoval v 17. a 18. století k centralizaci státní správy a k osvícenskému absolutismu. V průběhu 18. století se stalo soustátí zemí Koruny české a Uher tzv. reálnou unií. Země Koruny české však ztratily významná území, roku 1635 byly postoupeny Sasku obě Lužice, Horní a Dolní, v roce 1742 Prusku – po prohraných slezských válkách ‒ celé Dolní Slezsko a část Horního Slezska (definitivně od 1763). Zbývající část Slezska (Těšínsko, část Opavska, Krnovska a Nisska), se později začala označovat České nebo Rakouské Slezsko.

Mapa českých zemí z roku 1695, HÚ AV ČR Prohlédnout mapu

Mapa Habsburské monarchie z roku 1747, HÚ AV ČR

Literatura

Hrbek, J.: Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648 ‒ 1789) . Praha 2012;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Mikulec, J.: České země v letech 1620–1705: od velké války k dlouhému míru. Praha 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Literatura


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0