Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Krajina a člověk – Ochrana krajiny

Ochrana přírody a krajiny na území Česka

Vědomá ochrana přírody a krajiny se objevuje na našem území na počátku 19. století (Žofínský prales, 1838). První úpravy ochrany v moderním slova smyslu jsou z roku 1933, kdy bylo vyhlášeno 33 chráněných území, do roku 1938 pak 142 přírodních rezervací. První samostatný zákon byl schválen v roce 1956. Dnes je v platnosti zákon z roku 1992. Rozlišuje velkoplošná chráněná území - národní parky (NP, 4) a chráněné krajinné oblasti (CHKO, dnes 26), maloplošná - národní přírodní rezervace (NPR, 110), národní přírodní památky (NPP, 123), dále přírodní rezervace (PR, přes 800) a přírodní památky (PP, přes 1550).

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Foto Dana Fialová, 2011.

Rezervace Jezerní slať v Národním parku Šumava. Foto Dana Fialová, 2005.

Literatura

Mackovčin, P. – Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR. Sv. 1-13, Praha, Brno 1999–2008;
Ochrana přírody a krajiny v České republice. Dostupné zde [ověřeno 5.3.2020].


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Ochrana kulturních památek na území Česka

Péče o kulturní památky má dlouholetou tradici. Nejprve převažoval tzv. purismus, který usiloval o domnělé navrácení středověkých památek do ideální gotické podoby. Na přelomu 19. a 20. století se prosadila tzv. konzervativní metoda – památka má být chráněna v takovém stavu, v němž se dochovala do přítomnosti, se všemi změnami vzniklými jejím vývojem. Od roku 1918 má ochranu kulturních památek v gesci stát. Důsledkem politických a společenských proměn nastala situace, kdy pozornost byla věnována vždy jen vybraným památkám, zatímco jiné byly zničeny či zcizeny. Dnes je na našem území 14 nemovitých památek na Seznamu světového dědictví UNESCO, 40 městských památkových rezervací, 61 vesnických, 2 ostatní a 8 archeologických zón.

Městská památková rezervace Jindřichův Hradec. Foto Dana Fialová, 2018.

Městská památková rezervace Jindřichův Hradec. Foto Dana Fialová, 2018.

Literatura

Pavlík, M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha 1998;
Kuča, K.: Péče o památkový fond České republiky. Acta Pruhoniciana, 97, 2011, s. 69-77;
Kuča, K. ‒ Kučová, V. ‒ Salašová, A. ‒ Vorel, I. ‒ Weber, M. a kol.: Krajinné památkové zóny České republiky. Praha 2015.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L